skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A transformational approach for multimodal web user interfaces based on UsiXML

Stanciulescu, Adrian ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin ; Montero, Francisco

Proceedings of the 7th international conference on multimodal interfaces, 04 October 2005, pp.259-266

ISBN: 1595930280 ; ISBN: 9781595930286 ; DOI: 10.1145/1088463.1088508

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...