skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"I hear the pattern": interactive sonification of geographical data patterns

Zhao, Haixia ; Plaisant, Catherine ; Shneiderman, Ben

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1905-1908

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057052

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...