skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Focus-based design of mixed reality systems

Trevisan, Daniela ; Gemo, Monica ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoît

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.59-66

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045458

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...