skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quikwriting as a multi-device text entry method

Isokoski, Poika ; Raisamo, Roope

Proceedings of the third Nordic conference on human-computer interaction, 23 October 2004, pp.105-108

ISBN: 1581138571 ; ISBN: 9781581138573 ; DOI: 10.1145/1028014.1028031

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...