skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effective browsing of web image search results

Liu, Hao ; Xie, Xing ; Tang, Xiaoou ; Li, Zhi-Wei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 6th ACM SIGMM international workshop on multimedia information retrieval, 15 October 2004, pp.84-90

ISBN: 1581139403 ; ISBN: 9781581139402 ; DOI: 10.1145/1026711.1026726

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...