skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide Nanocrystals

Sai, Cong Doanh; Luu, Manh Quynh

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/952

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...