skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở: Luận án TS. Tâm lý học: 623104

Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt; Nguyễn, Thị Minh Hằng

Nguyễn, T. A. N. (2018). Rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65473; 155.5 NG-N 2018 / 02050005440

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...