skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure

Vu, Cong Giao; Hoang, Thi Bich Ngoc; VNU Journal of Science: Legal Studies

Vu, C. G., Hoang, T. B. N. (2019). Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 44-53; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64771

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...