skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variations of Individualism and Collectivism Within Individuals: The Effects of Value Orientations Towards Family, Friends and Work

Nguyen, Huu An

Nguyen, H. A. (2018). Variations of Individualism and Collectivism Within Individuals: The Effects of Value Orientations Towards Family, Friends and Work. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 2 (2018) 195-210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64526

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...