skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Represented speech as a rhetorical device in 10+ nights

Nguyen, Thi Thu Thuy

Nguyen, T. T. T. (2018). Represented speech as a rhetotical device in 10+ nights. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 149-159; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63156; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4308

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...