skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parental perceptions of child mental health: symptoms, causes and responses among cambodian and its correlation with their children mental health

Phan, Ratha; Đặng, Hoàng Minh; Pollack, Amie

Phan, R. (2016). Parental perceptions of child mental health: symptoms, causes and responses among cambodian and its correlation with their children mental health. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 05051000003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49577

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...