skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels

Bui, Huu Phu; Ogawa, Yasutaka; Nishimura, Toshihiko

ISIKNOWLEDGE; 1558-2221; http://ieeexplore.ieee.org/document/6280628/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33045

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...