skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nanoparticles: synthesis and applications in life science and environmental technology

Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Hoang Nam; Nguyen, Hoang Hai

ISIKNOWLEDGE; 2043-6254; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/1/015008; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31551

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...