skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recognizing postures in Vietnamese sign language with MEMS accelerometers

Bui, The Duy; Nguyen, Long Thang

ISIKNOWLEDGE; 1530-437X; 1558-1748; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31356

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...