skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sensing technique of silver nanoparticles as labels for immunoassay using liquid electrode plasma atomic emission spectrometry

Nguyen, Hoang Tung; Pham, Hung Viet; Chikae, Miyuki

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29683

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...