skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Levels and Chemical Forms of Heavy Metals in Soils from Red River Delta, Vietnam

Nguyen, Minh Phuong; Chu, Ngoc Kien; Nguyen, Van Noi

ISIKNOWLEDGE; 0049-6979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29083; https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-009-0139-0

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...