skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tin-dioxide nanocrystals as Er3+ luminescence sensitizers: Formation of glass-ceramic thin films and their characterization

Tran Thi Ngoc Lam; Zur, Lidia; Tran Thi Thanh Van

ISIKNOWLEDGE; 0925-3467; 1873-1252; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28880

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...