skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced Design and Manufacture to Gain a Competitive Edge

Yan, Xiu-Tian; Jiang, Chengyu; Eynard, Benoit

978-1-84800-241-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26099

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...