skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinematics and Dynamics of Multibody Systems with Imperfect Joints

P. Flores, J. Ambrósio, J.C. Pimenta Claro, Hamid M. Lankarani.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25432

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...