skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes

Patan, Krzysztof

978-3-540-79871-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25007

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...