skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From the cells to the end product. The case of lactic starter production

Thonart, Phillip; Kouakou, P.; Ghalfi, H.; Coulibaly, I.; Dortu, C.; Diop, M.; Antoine, P.; Evrard, P.; Dubois-Dauphin, R.

Thonart, Phillip. et al. (2009). From the cells to the end product. The case of lactic starter production. 6th ACM meeting; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9742

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...