skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging economy MNEs exploring the integration of knowledge transfer and strategy for sustainable performance

Ogendo Joan Lilian

Palgrave Macmillan; 2017 - (338.8/8191724)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...