skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Living Labs: Design and Assessment of Sustainable Living

Keyson, David V. ;Lockton, Dan ;Guerra-Santin, Olivia;; Keyson, David V (Editor) ; Guerra-Santin, Olivia (Editor) ; Lockton, Dan (Editor)

ISBN: 9783319335261 ; ISBN: 331933526X ; E-ISBN: 9783319335278 ; E-ISBN: 3319335278 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33527-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...