skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DEVELOPMENT OF DUE PROCESS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS FOR THE FORMATION OF STATE CONTRACTS

Chaves-Villada, Jaime ; Chaves-Villada, Jaime

Vniversitas, 2015, Vol.64(130), pp.91-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00419060 ; E-ISSN: 20111711

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...