skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile User Interfaces based on User Attention

Mcnamara, Ann ; Kabeerdoss, Chethna ; Egan, Conrad

Proceedings of the 2015 Workshop on future mobile user interfaces, 18 May 2015, pp.1-3

ISBN: 9781450335041 ; ISBN: 1450335047 ; DOI: 10.1145/2754633.2754634

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...