skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physicochemical properties and heavy metals leachability of fly ash from coal-fired power plant

Xiang, Wei ; Han, Baoping ; Zhou, Dong ; Nzihou, Ange

International Journal of Mining Science and Technology, May 2012, Vol.22(3), pp.405-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2686 ; DOI: 10.1016/j.ijmst.2011.12.002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...