skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heat Treatment of Die and Mould Oriented Concurrent Design

LI, Xiong ; Zhang, Hong-Bing ; Ruan, Xue-Yu ; Luo, Zhong-Hua ; Zhang, Yan

Journal of Iron and Steel Research International, 2006, Vol.13(1), pp.40,74-43,74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(06)60024-1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...