skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ANES 1978 Time Series Study; Version 4

Miller, Warren E. ; National Election Studies/Center for Political Studies

DOI: 10.3886/ICPSR07655.v4 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR07655.v3 ; Related DOI: 10.1111/j.1468-2508.2005.00357.x ; Related DOI: 10.1111/j.1467-9221.2005.00440.x ; Related DOI: 10.1080/07343460409507701 ; Related DOI: 10.1177/000312240406900401 ; Related DOI: 10.1111/1540-6237.8403007 ; Related DOI: 10.1162/003355302760193922 ; Related DOI: 10.1017/S0003055402004288 ; Related DOI: 10.1111/j.0360-4918.2001.00186.x ; Related DOI: 10.1086/320294 ; Related DOI: 10.1007/s12122-001-1042-7 ; Related DOI: 10.1177/1532673X00028002004 ; Related DOI: 10.1177/1532673X99027001005 ; Related DOI: 10.1023/A:1024899805067 ; Related DOI: 10.1086/297809 ; Related DOI: 10.1086/230995 ; Related DOI: 10.1177/1532673X9502300102 ; Related DOI: 10.1086/230606 ; Related DOI: 10.1007/BF01498813 ; Related DOI: 10.1007/BF01541642 ; Related DOI: 10.1007/BF01049343 ; Related DOI: 10.1086/269398 ; Related DOI: 10.1177/1532673X9202000203 ; Related DOI: 10.1007/BF00991979 ; Related DOI: 10.1086/269323 ; Related DOI: 10.1007/BF00993508 ; Related DOI: 10.1177/1532673X9101900201 ; Related DOI: 10.1177/1532673X9101900203 ; Related DOI: 10.1086/269195 ; Related DOI: 10.1177/1532673X9001800405 ; Related DOI: 10.1177/0010414090023003005 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8001800205 ; Related DOI: 10.1177/002071529003100304 ; Related DOI: 10.1017/S0007123400005780 ; Related DOI: 10.1177/004478089017004005 ; Related DOI: 10.1086/269502 ; Related DOI: 10.1007/BF00138164 ; Related DOI: 10.1177/004478089017004004 ; Related DOI: 10.1086/269082 ; Related DOI: 10.1086/269108 ; Related DOI: 10.1086/269086 ; Related DOI: 10.1111/j.1467-9930.1987.tb00419.x ; Related DOI: 10.1007/BF00987300 ; Related DOI: 10.1086/269042 ; Related DOI: 10.1086/228627 ; Related DOI: 10.1086/269033 ; Related DOI: 10.1086/269020 ; Related DOI: 10.1037/0022-3514.53.5.821 ; Related DOI: 10.1007/BF00988435 ; Related DOI: 10.1086/268958 ; Related DOI: 10.1086/268994 ; Related DOI: 10.1086/268977 ; Related DOI: 10.1086/268986 ; Related DOI: 10.1086/268904 ; Related DOI: 10.1086/268846 ; Related DOI: 10.1086/268880 ; Related DOI: 10.1017/S0007123400003550 ; Related DOI: 10.1080/07343468409508007 ; Related DOI: 10.1177/0010414083016001003 ; Related DOI: 10.1007/BF00987563 ; Related DOI: 10.1177/009365083010001004 ; Related DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.477 ; Related DOI: 10.1086/268798 ; Related DOI: 10.1177/004478083011002003 ; Related DOI: 10.1007/BF00987188 ; Related DOI: 10.1177/004478082010004005 ; Related DOI: 10.1177/004478082010004001 ; Related DOI: 10.1007/BF00986968 ; Related DOI: 10.1086/268697 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8201000101 ; Related DOI: 10.1086/268714 ; Related DOI: 10.1093/geront/21.6.580 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8100900205 ; Related DOI: 10.1086/268685 ; Related DOI: 10.1086/268631 ; Related DOI: 10.1086/268633 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8100900101 ; Related DOI: 10.1017/S0007123400002477 ; Related DOI: 10.1007/BF00989756 ; Related DOI: 10.1017/S0007123400002337 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8000800403 ; Related DOI: 10.1007/BF00989754 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8000800404 ; Related DOI: 10.1086/268567 ; Related DOI: 10.1177/1532673X8000800401

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...