skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of tangible user interfaces for command and control in virtual environments

Havig, Paul ; Mcintire, John ; Compton, Andrew ; Heft, Eric

Proceedings of SPIE, 03 April 2008, Vol.6955(1), pp.69550S-69550S-10

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.773374

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...