skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DeeperForensics-1.0: A Large-Scale Dataset for Real-World Face Forgery Detection

Jiang, Liming ; Wu, Wayne ; Li, Ren ; Chen, Qian; Chen, Qian (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 9, 2020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...