skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-time online monitoring of radwaste storage: A proof-of-principle test prototype

Cosentino, L ; Cali, C ; De Luca, G ; Guardo, G ; Litrico, P ; Pappalardo, A ; Piscopo, M ; Scire, C ; Scire, S ; Botta, E ; Finocchiaro, P

01 July 2011

DOI: 10.1109/ANIMMA.2011.6172941

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...