skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mirror-image-based disjoint multi-paths routing algorithm for maximizing communication efficiency

Zhang, Duzhong ; Liu, Quan ; Chen, Lin ; Xu, Wenjun ; Wang, Kehao

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Jun 2017, Vol.2017, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-017-0892-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...