skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceeding

Not Available, Not Available;

Colloid and Polymer Science, 2001, Vol.279(9), pp.925-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: 10.1007/s003960100533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...