skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advertising as Multilingual Communication

Houndmills, Balsingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. - (659.1 KEL 2005) - ISBN1-4039-1725-6;ISBN0-230-21706-0;ISBN9786610438143;ISBN1-280-43814-2;ISBN0-230-50301-2

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...