skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contemporary advertising

Arens William F.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (659.1 ARE 2006) - ISBN0072964723 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...