skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Petrography applied to concrete and concrete aggregates

Erlin Bernard editor; Stark D. editor; ASTM Subcommittee C09.02.06 on Petrography of Concrete and Concrete Aggregates.; American Society for Testing and Materials. Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates.; Symposium on Petrography Applied to Concrete and Concrete Aggregates (1989 : Saint Louis, Mo.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.13 PET 1990) - ISBN0803114524

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...