skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conceptualizing ‘diaspora diplomacy’: Territory and populations betwixt the domestic and foreign

Mcconnell, Fiona

Progress in Human Geography, Apr 2019, Vol.43(2), pp.235-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03091325 ; E-ISSN: 14770288 ; DOI: 10.1177/0309132517740217

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...