skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantifying the Progress of Economic and Social Justice: Charting Changes in Equality of Opportunity in the USA, 1960-2000

Anderson, Gordon ; Leo, Teng Wah

Journal of Human Development and Capabilities, 02 January 2017, Vol.18(1), pp.17-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-2829 ; E-ISSN: 1945-2837 ; DOI: 10.1080/19452829.2015.1115393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...