skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Paes de Barros, Ricardo ; Ferreira, Francisco H.G ; Molinas Vega, Jose R ; Saavedra Chanduvi, Jaime

ISBN: 9780821377451 ; ISBN: 0821377450

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...