skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry

Ryan, Stephen P.

Econometrica, May 2012, Vol.80(3), pp.1019-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682 ; E-ISSN: 1468-0262 ; DOI: 10.3982/ECTA6750

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...