skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus

Lee, Barry B. ; Sun, Hao ; Valberg, Arne

Journal of Physiology, 01 January 2011, Vol.589(1), pp.59-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; E-ISSN: 1469-7793 ; DOI: 10.1113/jphysiol.2010.188862

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...