skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C. ; Nishino, N.

Journal of Applied Microbiology, June 2013, Vol.114(6), pp.1687-1695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/jam.12200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...