skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S. ; Ushimaru, Atushi

New Phytologist, January 2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2011.03892.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...