skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M. ; Reith, D. ; Broadbent, R.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2005.02260.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...