skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soil and brownfield bioremediation

Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Microbial Biotechnology, September 2017, Vol.10(5), pp.1244-1249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7915 ; E-ISSN: 1751-7915 ; DOI: 10.1111/1751-7915.12840

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...