skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures

Shen, Guoyin ; Mao, Ho‐Kwang ; Hemley, Russell J. ; Duffy, Thomas S. ; Rivers, Mark L.

Geophysical Research Letters, 01 February 1998, Vol.25(3), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/97GL03776

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...