skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inequality and mobility of household incomes in Europe evidence from the ECHP

Riener, Gerhard

Applied economics, 2012, Vol.44(1), pp. 279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...