skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High heat flow from Enceladus' south polar region measured using 10–600 cm −1 Cassini/CIRS data

Howett, C. J. A. ; Spencer, J. R. ; Pearl, J. ; Segura, M.

Journal of Geophysical Research: Planets, March 2011, Vol.116(E3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2010JE003718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...