skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I179 THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S. H. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H. E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A. T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...