skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictive accuracy of cerebroplacental ratio for adverse perinatal and neurodevelopmental outcomes in suspected fetal growth restriction: systematic review and meta‐analysis

Conde‐Agudelo, A. ; Villar, J. ; Kennedy, S. H. ; Papageorghiou, A. T.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, October 2018, Vol.52(4), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.19117

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...